รำลึก 103 ปี “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

0
417


ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 103 ปี


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานวางพานพุ่มสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานฃ


นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ ที่จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก) รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ ” จนถึงบัดนี้เป็นเวลา 103 ปี


ในปีนี้ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ภาคเช้าได้จัดพิธีสงฆ์ และวางพานพุ่มสักการะ รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กิจกรรมการบริจาคโลหิต นิทรรศการ มอบทุนการศึกษา การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์ และการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสามัคคีของผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์ และเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทรงเล็กเห็นว่า การช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นภาวะหนี้สินพอกพูนได้นั้นก็คือการจัดตั้งสหกรณ์ จึงทรงส่งเสริมให้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์ เผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์ การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักร ทรงส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อควบคุมการตรวจสอบบัญชี การรับส่งเงิน และแนะนำวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนางานสหกรณ์ จนมีการก่อตั้งสหกรณ์อื่นๆอย่างแพร่หลาย จนได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”


ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทย ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์พ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกิน ก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าต่อการน้อมรำลึกถึง เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ก็ขอตั้งปณิธานว่า จะช่วยกันส่งเสริม ดูแลสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งช่วยเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้แพร่หลายเพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิกสืบไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here