ข่าวบ้านเฮา

ก.ธ.จ.อุดรเตรียมสอดส่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมนัดแรกแต่งตั้งรองประธาน และที่ปรึกษา หลังสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อ พร้อมแบ่งภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบเพ่อสอดส่องโครงการต่างๆ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                วันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน จังหวัดอุดรธานี และประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีกรรมการภาคประชาสังคม 9 คน สมาชิกสภาท้องถิ่น 4 คน  ภาคธุรกิจเอกชน 4 คน  รวม 17 คน ในส่วนของกรรมการภาคธุรกิจเอกชน มี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี และนายอนุพงศ์ มกรานุรักษ์ ร่วมประชุม

                ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ โดยจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการสรรหาผู้แทนเป็นที่เรียบร้อย จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้แจ้งคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การจัดทำข้อตกลงร่วมกันและคู่มือ MOU การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือก รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ผลการสรรหารองประธาน ได้แก่ นายนวคม เสมา กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม สำหรับที่ปรึกษา ได้แก่ นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผวจ.อุดรธานี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ และ ว่าที่ รต.ดุสิต พรหมสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งจะเสนอเพื่อรับการแต่งตั้งตามลำดับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ยังมีจะแบ่งภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบในการสอดส่องโครงการต่างๆ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button