ข่าวบ้านเฮา

สมศ.นำสื่อชมโมเดลต้นแบบแหล่งบ่มเพาะซูเปอร์จิ๋ว

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นำสื่อมวลชนเปิดนโยบายคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย ชมโมเดลต้นแบบการนำผลประเมินไปใช้ของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม” เทศบาลนครอุดรธานี แหล่งบ่มเพาะซูเปอร์จิ๋ว ที่เติมทักษะความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

                เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)และคณะ นำสื่อมวลชน ชมต้นแบบการนำผลประเมินของ สมศ. มาใช้ของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม” สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งได้รับการประเมินผลในระดับดีมาก โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี   นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี นางสายหยุด น้อยชื่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม   นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครอุดรธานี ให้การต้อนรับ

                จากนั้น ได้รายงานนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลเมืองอุดรธานี ผลสำเร็จของการนำเอาผลประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มาปรับใช้ จากสถานศึกษาในสังกัด แนวทางการส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ไปใช้ การขับเคลื่อนและการส่งเสริมสถานศึกษาให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. ไปใช้อย่างเกิดผล  และระบบการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่เน้นทักษะความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการเรียนการสอนเพื่อส่งต่อเด็กสู่ระดับการศึกษาขั้นที่สูงขึ้น สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในฐานะสถานศึกษาแรกที่บ่มเพาะเยาวชน

                นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า เรามีศูนย์เด็กเล็กที่ดูแล 4 ศูนย์ และได้ให้ความสำคัญเพราะเข้าใจโดยทั่วกันว่าการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ และเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแล เราใช้บริบทบ้าน วัดและโรงเรียน เข้ามาเป็นองค์ประกอบของการจัดการศึกษา เนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้ค่อนข้างโชคดี ได้รับความเมตตาจากวัดโพธิวรารามใช้เป็นศูนย์ฯ สิ่งที่ทำคือเรื่องของวิถีชีวิต เรื่องของชุมชนใส่ความรู้ตามหลักสูตรเข้ามา สิ่งที่เราพยายามจะทำเสมอก็คือ องค์ประกอบของการเรียนนั้นจะต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของเด็ก  เข้าใจง่าย อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สนุก อยากที่จะเข้ามาเรียน และปัจจัยภายนอกทั้งชุมชน วัดและครูจะต้องมีหน้าที่ในการหล่อหลอม

                ซึ่งทุกครั้งที่ สมศ.มาตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ เราเอาใจใส่และใส่ใจมาปรับปรุงให้ถูกทิศทาง โดยมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จนได้รับการประเมินในระดับดีมาก ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดอุดรธานี และสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี

                ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่เกิดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือเรื่องของคุณภาพครู วุฒิไม่ตรงไม่จบด้านปฐมวัย และเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กเล็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเติบโต รวมถึงเรื่องความปลอดภัย โดยในรอบ 3 ที่ประเมินตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มีการพัฒนาเกณฑ์ที่ลงรายละเอียดเยอะมาก ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็กมีการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะที่อยู่ในสังกัด อปท. และกทม. ซึ่งมีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งในการส่งคุณครูไปพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กหรือปฐมวัย

                4 ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ คุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ในรอบนี้เราเน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินของเราไปใช้ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญมาก เหมือนกับเราป่วยไปหาหมอ หมอให้ยามาให้คำแนะนำมา เราไม่ทำตาม มันก็ไม่หาย นี่เหมือนกัน สมศ.เหมือนคุณหมอเข้ามาดูอาการของการศึกษา มาให้คำแนะนำ ถ้าไม่นำไปพัฒนาปรับปรุง อาการป่วยก็จะไม่หายเช่นกัน

                ดร.นันทาฯ ผอ.สมศ. กล่าวอีกว่า การที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะพัฒนาได้ ต้นสังกัดต้องให้ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ สมศ.เอง และคนทั้งประเทศเห็นว่าการนำผลประเมินของ สมศ.ไปใช้ ช่วยให้คุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ เติบโตขึ้นโดยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด จากสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนขึ้นไปสู่ระดับดีมาก นี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก  และอยากจะฝากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศหรือสถานศึกษาอื่น ให้ช่วยกันดูแลและส่งเสริมพัฒนาในเรื่องงบประมาณ เรื่องของคุณภาพครู การจัดสภาพแวดล้อมให้กับศูนย์ รวมถึงการนำผลประเมินของสมศ.ไปพัฒนา เพื่อว่าเราจะได้พัฒนาการศึกษาของประเทศชาติไปด้วยกัน เพราะมีความสำคัญในการต่อยอดไปสู่ระดับประถมและมัธยม ศูนย์เด็กเล็กเปรียบเสมือนการตอกเสาเข็ม ถ้าเกิดเสาเข็มของเราไม่แข็งแรง บ้านที่เราจะสร้างต่อไปก็มีโอกาสจะทรุดหรือพังลงได้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button