พ่อเมืองอุดรนำ เดินรณรงค์โค้งสุดท้าย ชวนเลือกตั้งส.ส.

0
274

กกต.อุดรธานี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เลือกตั้ง ส.ส. ผวจ.อุดร นำขบวน เดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (BIG DAY) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง เชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิโดยอิสระ ปราศจากการครอบงำ และคำนึงถึงประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งส.ส.เดินรณรงค์โค้งสุดท้าย(BIG DAY)

โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกิจกรรม

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ถือว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกคน จะได้มีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งการจะส่งเสริมให้การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีความก้าวหน้ามั่นคงได้นั้น ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีอุดมการณ์และวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง

จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งส.ส.เดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (BIG DAY) เริ่มต้นเดินรณรงค์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สิ้นสุดที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ ปราศจากการครอบงำและคำนึงถึงประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มสตรี ผู้นำประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โรงพยาบาล มูลนิธิ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ อันเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ก็อย่านอนหลับทับสิทธิ ออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุด ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เลือกคนดีเพื่อเข้าไปพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here