ข่าวบ้านเฮา

ทุกญัตติสภาอบจ.ผ่านความเห็นชอบ

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณากิจการอันอยู่ในวงงานสภา ทุกญัตติผ่านความเห็นชอบของสภา ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมรวมพลังร่วมกันต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ทุกรูปแบบ

                วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยนายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี นำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกสภาอบจ.อุดรธานี เข้าร่วมครบองค์ประชุม

                โดยมีญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อาทิ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จัดซื้อเครื่องบินบังคับสำหรับถ่ายภาพมุมสูง พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด แก้ไขในงบงบทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ที่ทันสมัย ซื้อถังน้ำตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนพันดอนวิทยา จากถังแบบไฟเบอร์กลาส เป็นแบบสแตนเลส 8 ถังเหลือ 4 ถัง เนื่องจากว่าถังสแตนเลสมีอายุการใช้นานยาวนานกว่า ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 จากค่าก่อสร้างรั้วและป้าย ศูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬาอบจ.อุดรธานี ค่าใช้จ่ายพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองศรีเจริญ บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ มาเพิ่มโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากงบคงเหลือไม่เพียงพอ ซึ่งงบตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 15 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ 3,164,900 บาท เพื่อให้เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม 24 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ก็มีการโต้แย้งและเสนอแนะ ทางนายกอบจ.อุดรธานี ก็ได้ชี้แจงให้เข้าใจ

                นอกจากนั้น ยังมีการคัดเลือกสมาชิกสภาอบจ.อุดรธานี เป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการข้าราชการอบจ.อุดรธานี(ก.จ.จ.อุดรธานี) 1 คน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 5 คน คณะกรรมการพัฒนาอบจ.อุดรธานี 3 คน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาอบจ.อุดรธานี 3 คน รวมถึงคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คณะต่างๆ โดยทุกญัตติผ่านความเห็นชอบของสภา

                หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี นำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิกสภาอบจ.อุดรธานี รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ในทุกรูปแบบ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button