ข่าวรอบอุดร

กอ.รมน.ขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและเป็นกำลังใจให้กำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบ

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กองบัญชาการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1  ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลโท ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และเป็นกำลังใจให้กำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดน โดยมี พันเอก ประภาส  อ้อชัยภูมิ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ให้การต้อนรับ

                พันเอก ประภาส  อ้อชัยภูมิ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า หน่วยรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย,หนองคาย,บึงกาฬ,นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร รวมความยาวเขตรับผิดชอบ 804 กิโลเมตร มีเกาะดอนในพื้นที่รับผิดชอบ 86 ดอน มีจุดผ่านแดนถาวร 10 แห่ง จุดผ่อนปรนทางการค้า 14 แห่ง, ช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติ 169 แห่ง

                จากสภาพพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลำน้ำกั้นพรมแดน มีช่องทางท่าข้ามจำนวนมาก บริเวณสองฝั่งลำน้ำเป็นที่ตั้งของชุมชนหนาแน่น วิถีชีวิตของประชาชนไทย – ลาว ตามแนวชายแดนจะเกี่ยวพันเป็นเครือญาติสัญจรไปมาพบปะกันตลอดเวลา ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้กำลังทางยุทธวิธี นอกจากนั้นยังพบปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สถานการณ์ด้านยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น

                กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดทำโครงการ การพัฒนา“ทูตเยาวชนต้านยาเสพติด” เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของยาเสพติด พร้อมทั้งหน่วยยังได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้น เพื่อเป็นการดำรงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทูตเยาวชนให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง 5 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความยั่งยืน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติให้การระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษามีจำนวนลดลงพร้อมทั้งเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button