ข่าวบ้านเฮา

เร่งสร้างความเข้าใจแนวทางการค้าที่เป็นธรรมตามกฎหมาย

                สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ให้ตระหนักรู้และระมัดระวังการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าขายฝ่าฝืน ตามกฎหมายทางการค้า

                วันที่ 11 มีนาคม 2563  ที่โรงแรมเซนทาราอุดรธานี นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนา “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) เช่น ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้เกี่ยวข้อง

                วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักรู้ และระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย พ.ศ.2526 และแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์

                กิจกรรมได้แก่ การอภิปรายในหัวข้อ “การกำกับดูแลธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560” เป็นการอภิปรายระหว่าง นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติการค้าที่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ นายสุภัค หมื่นนิกร ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร และอนุกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติการค้าที่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ และนายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้อภิปราย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เอก ขุทรานนท์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ร่วมงานได้รับรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าดังกล่าว ซี่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรีและเป็นธรรม

                นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ ถามปัญหาและแนะนำแนวทางการปฏิบัติทางการค้าที่เหมาะสม รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์” ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมทางการค้า ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายในการจัดสัมมนา 5 จังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้แลส่งเสริมการมีส่วนร่วม โทร 0 2199 5411

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button