องคมนตรี รับมอบพื้นที่พักคอย “เรือนสุขใจ” โครงการเฉลิมราชย์ราชา

0
7

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับมอบพื้นที่พักคอย “เรือนสุขใจ” สำหรับญาติและผู้ป่วย นำร่องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 แห่ง
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เอสซีจี และมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และอำนวยประโยชน์สุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ได้รับความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเอสซีจี กับ มูลนิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรและผู้รับบริการ ถึงความต้องการในการปรับปรุงโรงพยาบาล ออกแบบคล้ายกับชานหรือระเบียงยื่นออกมา จนได้รูปแบบพื้นที่พักคอยชื่อว่า “เรือนสุขใจ” เริ่มก่อสร้าง โดยนำเทคโนโลยี Building Information Modeling หรือ BIM มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดการสูญเสีย ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2562 และจะขยายผลการดำเนินงานจนครบทั้ง 21 แห่ง ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณ 52 ล้านบาท โดยมีกำหนดก่อสร้างและส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2563
“ขอขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มูลนิธิเอสซีจี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนให้มีความสุข ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปี 2562 เริ่มนำร่องในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 แห่ง ได้แก่ รพร.กระนวน จ.ขอนแก่น, รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก, รพร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และรพร.บ้านดุง จ.อุดรธานี” นายแพทย์พิศิษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ พื้นที่ “เรือนสุขใจ”นอกจากเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับญาติ หรือผู้ป่วย แล้วยังเป็นพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับการให้ความรู้ผู้ป่วยญาติ และกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติผู้ป่วยที่มารอเป็นเวลานานมีที่พักคอยหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here