ข่าวบ้านเฮา

อุดรเจ้าภาพประกวดโครงการโรงเรียนสุจริตระดับภาคอีสานตอนบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 15-17 กันยายนนี้ ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี

                วันที่ 12 กันยายน 2563 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายพรชัย โพคันโย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะ แถลงข่าว Symposium โรงเรียนสุจริต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

                นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)กิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณ์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญาณโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย เขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 15 เขตพื้นที่การศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 11 จำนวน 8 เขตพื้นที่การศึกษา และเขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 18 เขตพื้นที่การศึกษา รวม 41 เขต เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณชนและคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆนำไปปรับใช้ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป งานจัดระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี หรือติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ http:www.udn๑.go.th  http://www.uprightschool.net/ และ https://www.kroobannok.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button