ทม.หนองสำโรงรณรงค์คัดแยกก่อนทิ้งขยะ

0
389

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”


เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายจตุพล ศรีบัวอ่อน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง ร่วมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง ” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ด้วยการใช้หลักการ 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


นายจตุพล ศรีบัวอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง กล่าวว่า “สำหรับการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง สามารถแบ่งขยะได้ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ 2.ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก หรือ ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว กล่องโฟม ถุงพลาสติก และ 4.ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


ซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในครั้งนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของชาวเทศบาลเมืองหนองสำโรงที่จะร่วมใจ “แยกขยะก่อนทิ้ง เป็นไปตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ “60 วันแยกก่อนทิ้ง”ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้เริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เทศบาลเมืองหนองสำโรง เป็นเทศบาลที่มีความสะอาด และสามารถบริหารจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here