ปสช.อุดรสัมมนาเครือข่าย สื่อเพื่อ การ เลือกตั้ง ส.ส.

0
161

สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง รูปแบบใหม่ เพื่อให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ห้องลาวแพนโรงแรมเจริญโฮเต็ล อ. เมืองอุดรธานี
นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีงบประมาณ 2562 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมสัมมนา

นายอนุชิต บุญชม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีมีบทบาทและภารกิจในการดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนหรือระหว่างประชาชนกับประชาชนโดยการจัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดสัมมนาในวันนี้เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีงบประมาณ 2562 ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งรับรู้เข้าใจกฎหมายระเบียบและวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่เพื่อให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
นายวฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

กล่าวว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงสิทธิของตนเองเท่าที่ควรไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศรัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นและพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมเน้นย้ำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทาง การเมืองร่วมตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้งอย่างแท้จริงการประชาสัมพันธ์จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมถึงการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของกฎหมายระเบียบข้อบังคับและนำมาซึ่งการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

และในโอกาสเดียวกันนี้จึงขอฝากสื่อมวลชนเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆที่ท่านกำกับดูแลสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและให้การเลือกตั้งนั้นมีความสุจริตแอละเที่ยงธรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here