สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

0
292

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ผ่านระบบ VDO Conference


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานีที่เป็นสหกรณ์ในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จำนวน 24 สหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และการประเมินสหกรณ์สีขาว ด้วยธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here