เลือกกก.หอฯใหม่ เปลี่ยนมือประธาน

0
335

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ โดยจะประชุมเลือกประธานใหม่และส่งมอบงานในวันอังคารที่ 12 กพ.นี้


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส 1 (ชั้น 1) โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18 เป็นสักขีพยานและประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 18 โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี/รองประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ รวมทั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ ร่วมดำเนินการเลือกตั้ง มี สมาชิกสามัญหอการค้าฯ ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 18 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.


ตามข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ข้อ 30 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชีของหอการค้าฯ ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ได้สิ้นสุดการบริหารงานลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 โดยนายธนันชัย สามเสน ประธานหอการค้าอุดรธานี สมัยที่ 17 และคณะ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 พิจารณางบสถานะการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และเลือกตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 18


ทั้งนี้ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 42 คน มีสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 960 คน มีผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 152 คน และมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18 ปีบริหาร 2562-63 จำนวน 39 คน ดังรายนามต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับคะแนน) 1. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย 2. นายวีระพงษ์ ไชยเอีย 3. นายขวัญชัย อรุณยะเดช 4. นางไอลดา สุขบัญชา 5.นางศมน ชคัตธาดากุล 6. นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ 7. นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง 8. นายสรายุทธ์ คงประสานกาล 9. นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ 10. นายสุวัฒน์ วิไลงาม 11. นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ 12. นางดวงนภา มกรานุรักษ์ 13. นายสัญญพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ 14. นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ 15. นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล 16. นายทนงศักดิ์ โตวัน 17. นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล 18. นางสาวเกศสุดา พัฒนเพ็ญ 19. นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ 20. นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล 21. นางอรัญญา อุดมลาภ 22. นายเปรม ภักดีประยูรวงศ์ 23. นายปิติ ธรณนิธิกุล 24. ว่าที่ ร.ท.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี 25. นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต 26. นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ 27. นายจตุรงค์ ธนะปุระ 28. มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ 29. นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล 30. พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ 31. นายพีระภัทร์ เลิศโกเมนกุล 32. นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล 33. นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 34. นายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล 35. นายภานุพงษ์ โล่ห์สีทอง 36. นายมงคล ขุนอ่อน 37. นายวีระ วัฒนธีรวุฒิ 38. นายทรงศักดิ์ ต.ศรีวงษ์ และ39. นายสรโชติ ตั้งโชติสกุล


โดยในวันอังคาร ที่ 12 ก.พ.62 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานฯ และส่งมอบงานระหว่าง สมัยที่ 17 และ สมัยที่ 18

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here