ข่าวบ้านเฮา

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลองถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นำประชาชนจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองชลประทาน อำเภอกุดจับ ถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

                วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่คลองชลประทาน  ตำบลกุดจับ  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เราทำความดี เพื่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์” จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการการระดมสรรพกำลัง เครื่องมือเครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ทำการขุดลอกคลอง ปรับภูมิทัศน์คลองชลประทาน กำจัดวัชพืชผักตบชวา จอก แหน ไมยราบยักษ์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดคลองและถนนรอบคลอง ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในคลองชลประทาน ตลอดจนแนวข้างคลองให้มีสภาพสวยงาม รวมระยะทางกว่า 800 เมตร โดยมีจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

                 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสนองพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดองและมีส่วนร่วม ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ฯ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย ด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชทานมรดกทางปัญญา มาสู่ปวงชนชาวไทย

                ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานมาจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำ คูคลองตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ตามแนวคลองและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้แก่ชุมชนริมน้ำ พร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของทุกอำเภอ ในห้วงเวลาเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปรารถนา ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button