ข่าวบ้านเฮา

กกต.อุดรปลุกจิตสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อบรมสัมมนาเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตย ปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

                วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มลฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรม เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมย่อย  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล(ศส.ปชต.)ทุกแห่ง ดีเจประชาธิปไตยชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวม 240 คน โดยมีผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี อาทิ นายพิทยา สุนทรวิภาต ว่าที่พ.ต.วีรยุทธ ไวยภาษ นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ ร่วมงาน

                นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ได้กำหนดให้ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจอธิปไตย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้เกิดช่องว่างในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเมือง โดยเห็นว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกๆด้าน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นของประเทศไทย

                ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มุ่งเน้นให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต เป็นการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยประชาชน  จึงจำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

                สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจข้างต้น ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกพลเมือง    ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เครือข่ายและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของประชาชน ให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button