ข่าวบ้านเฮา

โคกหนองนาแห่งน้ำใจฯเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองหลังพ้นโทษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 เรือนจำกลางอุดรธานี

                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ศาลาฅณกลับใจ เรือนจำกลางอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานปิดโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ” รุ่นที่ 2 /3  เรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ผ่านการอบรม 253 คน

                นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/3  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

                เรือนจำกลางอุดรธานี จัดให้มีการฝึกอบรม 14 วัน ระหว่างวันที่  1 -14 กุมภาพันธ์  2564 โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย  การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ  การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ขนาด 1 งาน ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และ 3.การสรุปและประเมินผล โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม 253 คน

 

                นายภัทรพงศ์ฯ ผบ.เรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงาน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจทักษะ สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชประณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  ซึ่งผู้รับการฝึกอบรม ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button