ข่าวบ้านเฮา

สมาคมฌาปนกิจฯลูกเสืออุดรแถลงสร้างความเชื่อมั่นสมาชิก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี แถลงข่าวสร้างความเชื่อมั่นกับทุกภาคส่วน หลังปลายปี 2564 มีเหตุไม่สามารถบริการสมาชิกได้ตามปกติ และมีกระแสข่าว “จะล้ม” จนนายทะเบียนท้องที่ได้แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ถาวรวาระ 2 ปี โดยยืนยันจะรักษาสิทธิ์อันพึงมีของสมาชิกอย่างเร่งด่วน ด้วยความถูกต้องมั่นคงโปร่งใสตรวจสอบได้  และปัญหาคาดจะแก้ไขได้ภายใน 3 เดือน

                วันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี น.อ.นิตย์ ปานเดชา นายกสมาคมฯ นายอภิชาต จันทราศิริธนา รองนายก นายนาวี กรมวังก้อน เลขานุการ นางสุมาลี  โรจน์นิรันดร์  เหรัญญิก นายอนุสรณ์  กลิ่นแก้วณรงค์   นายทะเบียน นางสุพรรณี  ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน และว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ศิริกุลกรรมการฝ่ายกฎหมาย แถลงข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกภาคส่วน  หลังจากเมื่อปลายปี  2564 ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นกับสมาคม จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริการแก่สมาชิกได้ตามปกติ  แล้วมีกระแสข่าวว่า สมาคมฯ “จะล้ม” เป็นเหตุให้สมาชิกเกิดความไม่เชื่อมั่น มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้น จนนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนาดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 2 ชุด เพื่อมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขความตามลำดับด้วยดีตลอดมา แต่เนื่องจากคณะการรมการชั่วคราว มีกรอบระยะเวลาทำงานจำกัด จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด บัดนี้ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับจดทะเบียนตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ เลขที่ 3/2565 ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2565 เป็นคณะกรรมการชุดถาวร ตามวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

                 น.อ.นิตย์ ปานเดชา นายกสมาคมฌาปนกิจลูกเสืออุดรธานี กล่าวว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้สานงานต่อจากคณะกรรมการชั่วคราว  โดยทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์  2565   เป็นต้นมาถึงวันนี้   สมาคมฯมีสมาชิก ณ วันที่  14  มีนาคม  2565  รวมทั้งสิ้น  21,617 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 32 ล้านบาทเศษ   มีรายรับมากกว่ารายจ่าย   จึงทำให้มั่นใจได้ว่า  สมาคมมีความมั่นคง กรณีที่มีกระแสข่าวโจมตีว่าสมาคมจะล้ม ขอรับรองและยืนยันว่า  ไม่ล้ม  100 เปอร์เซ็นต์ จึงขอให้สมาชิกทุกท่าน  จงเชื่อมั่นและชำระเงินสงเคราะห์ศพรายเดือนอย่างต่อเนื่องต่อไป

                สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาท สมาคมฯจ่ายเป็นปกติไม่มีปัญหา โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของสมาชิกเป็นหลัก การทดลองจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ   งวดแรก 60,000.- บาท  สมาคมฯ   สามารถดำเนินการจ่ายเช็คให้แล้วเสร็จไม่เกิน 1 ชั่วโมง  เป็นอย่างช้า  หากตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง งวดที่ 2   และงวดที่ 3  จะจ่ายให้ตามใบนัด  ทั้งนี้ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพไปแล้ว จากห้วงเวลาวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565   ถึง  วันที่   11  มีนาคม  2565   หมวด ก. หมวด ข. หมวด ข2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,206,890 บาท

                น.อ.นิตย์ฯ กล่าวต่อไปว่า งานเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการคือ กรณีสมาชิกไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม ก็ได้แก้ไขปัญหาเกือบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด รวมทั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องและหลักฐานไม่สมบูรณ์  ที่รับสมัครในปี  2563-2564  ได้เชิญสมาชิกมาพบเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ขณะเดียวกันได้จัดชุดเคลื่อนที่ของสมาคมฯ ออกไปพบปะพูดคุยกับสมาชิก เพื่อสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นและแก้ข่าวลือทางโซเชียลที่สร้างความตื่นตระหนกแก่สมาชิก  ว่าสมาคมฯ  จะล้ม  ซึ่งไม่เป็นผลดี  ต่อสมาคมฯ และการจ่ายเงินคืนแก่สมาชิกที่สมาคมฯ เรียกเก็บไว้  รายละ 2,000 บาท  ขณะนี้ได้ดำเนินการจ่ายคืนอย่างต่อเนื่อง  จึงขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินคืน นำหลักฐานมาขอรับเงินจากสมาคมได้ทุกวันในเวลาทำการ

                น.อ.นิตย์ฯ นายกสมาคมฌาปนกิจลูกเสืออุดรธานี กล่าวอีกว่า ในวันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2565 สมาคมฯ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่โดมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะได้ชี้แจงในเรื่องปัญหาต่างๆ ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เพื่อรักษาสิทธิ์อันพึงมีของสมาชิก เป็นงานเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน  3  เดือน และการประชุมในครั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบายโควิด-19  อย่างเคร่งครัด

                “ผมและคณะกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมและยินดีที่จะบริการสมาชิกทุกท่านด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและสมาคมฯ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด คือ พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และตามข้อบังคับ ระเบียบ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานีที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ด้วยความถูกต้อง มั่งคง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อมวลสมาชิกอย่างแท้จริง” น.อ.นิตย์ฯ นายกสมาคมฯ กล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button