ข่าวบ้านเฮา

รฟท.เดินหน้าศึกษารถไฟความเร็วสูงเชื่อมเพื่อนบ้านส่งเสริมการลงทุน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน 4 จังหวัดอีสาน ศึกษาแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย ระยะทางรวม 356 กม. ประกอบด้วยสถานีรถไฟ 5 สถานี สถานีขนถ่ายสินค้า 1 แห่ง อนาคตเตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับ สปป.ลาว และจีน

                วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) เพื่อนำเสนอสาระสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินการ แผนการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ร่วมประชุม

                นายสุวัฒน์ กันภูมิ หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป รฟท. กล่าวว่า รฟท.อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานโยธารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนคราชสีมา – หนองคาย มีเส้นทางครอบคลุม 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา  ขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย  เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางที่มีความรวดเร็วและความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งเกิดการพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค นอจากนั้นเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนของไทยกับสปป.ลาว และจีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ ในขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการยังสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

                โครงการดังกล่าว มีระยะทางประมาณ 356 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟ 5 สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี สถานีหนองคาย และมีสถานีขนถ่ายสินค้า 1 แห่ง บริเวณสถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย มีศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ซ่อมบำรุงเบาที่นาทา จ.หนองคาย พร้อมด้วยหน่วยซ่อมบำรุงทาง 4 แห่ง ที่สถานีบ้านมะค่า จ.นครราชสีมา สถานีหนองเม็ก จ.ขอนแก่น สถานีโนนสะอาด จ.อุดรธานี และสถานีนาทา จ.หนองคาย โดยออกแบบขนาดรางเป็น 1.435 เมตร มีจุดตัดทางรถไฟ 241 แห่ง ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงหนองคาย 3 ชั่วโมง 15 นาที ส่วนรูปแบบแนวคิดการออกแบบสถานี มีแผนดำเนินงานออกแบบให้มีการผสมผสานแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคอีสาน ให้สอดคล้องกบสถานีรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 กรุงเทพ-นครราชสีมา และสถานีรถไฟทางคู่ปัจจุบัน

                ทั้งนี้ การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา –หนองคาย จะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งออกแบบตามมาตรฐานระบบรถไฟความเร็วสูงของจีน ซึ่งอาจทำให้รายละเอียดของโครงการระยะที่ 2 เปลี่ยนแปลงจากที่นำเสนอไว้ในรายงาการประเมินลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)ได้จัดทำไว้ จึงจำเป็นต้องทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการมีส่วนร่วม

                ทั้งนี้ รฟท. ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในทุกจังหวัดตามแนวเส้นทางโครงการ วันที่ 13-14 กรกฎาคม ที่จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น วันที่ 15 กรกฎาคม ที่อุดรธานี และวันที่ 16 กรกฎาคม ที่จังหวัดหนองคาย จากนั้นจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอการศึกษาโครงการฯ ในขั้นตอนต่อไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.hsrkorat-nongkhai.com หรือ ทางแฟนเพจ www.facebook.com/hsrkorattonongkhai “โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button