ข่าวบ้านเฮา

สพป.อุดรเขต1นำร่องประกวดโรงเรียนสุจริตภาคอีสานตอนบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นำร่องจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

                วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับนายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิด งาน Symposium โรงเรียนสุจริต กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 3 เขตตรวจราชการ ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 10, เขตตรวจราชการที่ 11 และ เขตตรวจราชการที่ 12 (41 เขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.สพท. ในเขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12 คณะครูและนักเรียน ร่วมงานอย่างคับคั่ง

                นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)กิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณ์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญาณโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 นำร่องจัดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 41 เขตพื้นที่การศึกษา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณชนและคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆนำไปปรับใช้ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป จัดระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button