ข่าวบ้านเฮา

“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”เรือนจำกลางอุดรธานี

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำกลางอุดรธานี
                วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ศาลาฅณกลับใจ เรือนจำกลางอุดรธานี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางอุดรธานี  พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 528 คน

                นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางอุดรธานี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

                ในส่วนของเรือนจำกลางอุดรธานี มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม 528 คน อบรมระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง,ขั้นตอนการแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนาตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise)  และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  เพื่อพออยู่  พอกิน  พอใช้  และร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งาน  หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน  ปั้นโคก  ขุดหนอง  ทำนาตามภูมิสังคม และขั้นตอนการสรุป และประเมินผล ซึ่งผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมรวม 528 คน

                ซึ่งผู้รับการฝึกอบรม ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button