ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

0
320

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่อำเภอหนองหาน เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ ลานตากข้าว โครงการไทยนิยมยั่งยืน


นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ตลาด (ลานตาก) ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยังยืน งบกลางปี 61 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมประชุมคณะกรรมการกำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองหาน จำกัด เพื่อให้คำแนะนำ ความรู้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ การบริหารของคณะกรรมการ ซึ่งควรบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น และเกิดศรัทธาต่อสหกรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here