สรุปและจัดการงบเพื่อการบูรณา และมหกรรม “อุดรธานีเมืองแฟชั่น”

0
367

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และเพิ่มกิจกรรม จาก 1 เป็น 2 “อุดรธานีเมืองแฟชั่น”

วันนี้ (5ก.พ.62) เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


ที่ประชุมได้แจ้งผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก

การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 และการพิจารณาขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย จากงบรายการจ้างเหมาเป็นรายการดำเนินการเองและการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการบริหารการจัดการการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรม : จ้างเหมาจัดงานมหกรรม “อุดรธานีเมืองแฟชั่น” จากเดิม 1 กิจกรรม เป็น 2 กิจกรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด) ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 : การประกวดออกแบบชุดประจำจังหวัดฯ

และกิจกรรมที่ 2 : จัดงานมหกรรมอุดรธานีเมืองแฟชั่น การขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (กรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ตามปฏิทินไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรม : จัดลานวัฒนธรรมบอกกล่าว เล่าเรื่องคนลุ่มโขง”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here