ข่าวบ้านเฮา

อุดรโปแตซ ชวนประธาน อสม. อ.ประจักษ์ฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายวิศรุต เชียงสอน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการอุดรโปแตซ พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ, ครู, นักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร, ประธาน อสม. ตำบลนาม่วง ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้

                การเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 นี้ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด บริษัทผู้ให้บริการปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2564 เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์และรายงานผล โดยโครงการฯจะเก็บบันทึกข้อมูลที่ได้เพื่อเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี ปีละ 2 ครั้ง และเมื่อโครงการฯ เริ่มดำเนินการทำเหมือง จะเพิ่มการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นปีละ 4 ครั้ง โดยเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพดิน คุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน ทั้งนี้ จะดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 5 ตำบล ในเขตพื้นที่ประทานบัตรโครงการฯ และเมื่อได้ทำการนำข้อมูลที่ได้ไปทำการตรวจวิเคราะห์ จะมีการนำส่งผลการวิเคราะห์แก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนต่างๆ รอบเขตพื้นที่ประทานบัตร เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

                นางสาวหนูจันทร์ หินแสงใส ประธานอสม. ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ว่า มีความยินดีมากที่ทางโครงการเปิดโอกาสให้ทางชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ทำให้เราได้ทราบว่าทางโครงการมีการเก็บตัวอย่าง ดิน, น้ำ, อากาศ, ฝุ่น และแรงสั่นสะเทือน ไว้ก่อนที่เหมืองจะเกิด เพื่อที่จะได้นำมาเปรียบเทียบได้ว่า หลังเหมืองเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะบางคนอาจจะโทษว่าดินเค็มเพราะเหมืองโปแตซ แต่จริง ๆ แล้วก่อนเหมืองเกิด ดินบ้านเราก็เค็มปกติอยู่แล้ว และตัวดิฉันเองก็จะนำความรู้ที่ได้พบเจอ ได้ทราบในวันนี้ไปบอกเล่าให้กับชาวบ้านเราได้รับฟังต่อไป

                ส่วนทางด้านตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้กล่าวว่า ดีใจที่มีโอกาสได้มาเห็นการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมแบบของจริง เพราะที่ผ่านมาก็ได้เรียนมาบ้าง แต่อุปกรณ์ก็จะไม่ได้สัมผัสของจริงแบบนี้ วันนี้ได้มาเจอของจริงก็ตื่นเต้น ทั้งยังได้มาเห็นวิธีการเก็บตัวอย่างด้วยตาตัวเอง ได้รู้ว่าการวัดน้ำวัดยังไง การเก็บดินเก็บแบบไหน ยิ่งทำให้รู้สึกชอบและอยากทำงานในสายอาชีพนี้ ตัวหนูคิดว่าถ้าโครงการอุดรโปแตซเกิดขึ้น ชาวบ้านน่าจะมั่นใจได้ว่าทางโครงการเขาดำเนินการแบบตั้งใจจริงๆ ก็อยากให้โครงการเกิดขึ้นเร็วๆ

                ในการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจำนวน 4 จุด โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน สถานีตรวจดิน และ สถานีตรวจวัดน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ ทั้งนี้ทางโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ โดยได้เริ่มดำเนินการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนแจ้งกำหนดการและแจ้งผลดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอทุกปี อันถือเป็นข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน และเมื่อผลการเก็บตัวอย่างออกมาแล้ว ทางโครงการก็จะนำส่งหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button