ข่าวบ้านเฮา

ปปส.ภาค4ติวเข้มครูฝึกทหารอีสานบนป้องกันยาเสพติด

                ป.ป.ส.ภาค 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดแก่ครูฝึกทหารกองประจำการ พื้นที่ภาคอีสานตอนบน หวังนำไปประยุกต์ใช้ฝึกอบรมทหารกองประจำการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังกัด

                วันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี พลตรี สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดแก่ครูฝึกทหารกองประจำการ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รุ่นที่ 1 ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 นำโดย นายภิญโญ โฆสิต ผู้อำนวยการฯ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความรู้การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด รวมถึง การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดที่หลากหลายบริบทแก่ครูฝึกทหารกองประจำการ ในการนำไปประยุกต์ใช้ฝึกอบรมทหารกองประจำการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังกัด

                นางอรนุช สังขวรรณะ ผู้เชี่ยวชาญป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส.ภาค 4 กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูฝึกกองประจำการ สังกัด กองทัพบก จากค่ายพื้นที่ จ.อุดรธานี เลย และนครพนม กิจกรรมมีการแบ่งกลุ่ม หัวข้อ การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานยาเสพติด, หัวข้อ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดและฝึกปฏิบัติ, หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ยาเสพติด, การบรรยาย หัวข้อ ความรู้ยาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง, หัวข้อ ความมั่นคงและจิตวิทยาทางทหาร ส่วนรุ่นที่ 2 จัดที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-23 มีนาคม 2565 ครูฝึกกองประจำการจากพื้นที่จ.ขอนแก่น ร้อยเอ็ดและสกลนคร

                ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2565 กำหนดเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ด้วยการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในทุกมิติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนใช้การดำเนินมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีจุดเน้นสำคัญคือ การให้ความรู้และทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ของสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรทางการทหาร/ตำรวจ หลักสูตรครูฝึกทหารกองประจำการ หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น

                ซึ่งแต่ละหลักสูตร สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่ความรู้ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดที่หลากหลายบริบทแก่ครูฝึกทหารกองประจำการ ในการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดแก่ทหารกองประจำการในสังกัดตนต่อไป

                สำหรับครูฝึกทหารกองประจำการ นับเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน ที่เข้ารับเลือกเป็นทหารกองประจำการในแต่ละปี ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสนองตอบต่อนโยบายการป้องกันยาเสพติดในการช่วยลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button