ข่าวบ้านเฮา

พ่อเมืองอุดรร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว

                ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดรธานี จัดงานวันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด


                วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหันเทาพัฒนา ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายวิโรจน์ อุทุมโภค  นายอำเภอกุดจับ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

                ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของโลก มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 59 ล้านไร่ จังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประมาณ 1,952,600 ไร่ แม้ว่าจังหวัดอุดรธานีจะมีพื้นที่ผลิตข้าวขนาดใหญ่แต่ต้นทุนการผลิตยังสูง รวมถึงระดับผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพไม่สมดุลกับความต้องการของตลาด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องส่งเสริมให้มีการตลาดนำการผลิต โดยปรับระบบการผลิตเป็นแบบแปลงใหญ่

                ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เป็นตัวแทนกรมการข้าว ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ปี 2564 จำนวน4,000 ตัน และส่งเสริมสนับสนุนตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เล็งเห็นความสำคัญของจุดนี้ จึงให้การส่งเสริมสนับสนุน เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ วางระบบการผลิต การบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตของกลุ่มให้ชัดเจน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่องโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

                ปัจจุบันกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่1 มีจำนวน 49 แปลงขอรับงบประมาณ 141,260,865 บาทซึ่งดำเนินการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนระยะที่ 2 แปลงใหญ่ข้าวขอรับงบประมาณจำนวน 7 แปลง วงเงินงบประมาณ 21,000,000 บาท อยู่ระหว่างการเสนอขอรับเงินอุดหนุน

                สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีเกษตรกรจากสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขตอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน จำนวน 19 กลุ่ม 200 คน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว”, กิจกรรมมอบเครื่องจักรกลการเกษตร,  การลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับเกษตรกรอำเภอกุดจับ, กิจกรรมสาธิตการเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรจากหน่วยงานเอกชน,การจำหน่ายผลผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวและสินค้า OTOP และ นิทรรศการให้ความรู้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button