ปขมท.พัฒนา คนพัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ

0
226

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย(ปขมท.)จัดมหกรรมแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 “พัฒนาคน พัฒนางาน คนพัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ”

วันนี้(6 ธันวาคม 2561) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ”

โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมรภ.อุดรธานี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

นายคมกริช ชนะศรี ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจำ

รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงาน ทั้งงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก โดยจัดขึ้น 3 ครั้ง ครั้งแรก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน

งานมหกรรมการแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 นี้ จัดระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และแบบโปสเตอร์ และการประกวดผลงาน แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 โดยจำแนกตามลักษณะของการนำเสนอผลงาน 4 กลุ่ม 1.นวัตกรรม 2.สิ่งประดิษฐ์ 3.งานวิจัย และ 4.การพัฒนางานประจำ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ” โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , “การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนางานประจำ งานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ”

โดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ “วัฒนธรรม นวัตกรรม พื้นถิ่นอุดรธานี” เส้นทางทะเลบัวแดง พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง คำชะโนด ภูพระบาท วัดป่าภูก้อน และวิสาหกิจชุมชนทอผ้า “บ้านนาข่า”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here