อุดรเปิดปฏิบัติการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้อง

0
29

                อบจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย บูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้รู้พิษภัยและผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมคัดแยกขยะอันตรายประมาณ 14,000 กิโลกรัม ออกจากขยะทั่วไป แล้วนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

                วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ลานพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกำจัดขยะอันตราย ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี นายนพดล มามาก ปลัดจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม

                นายวิเชียร  ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า อบจ.อุดรธานี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการขยะอันตรายอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการส่วนร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งอบจ.อุดรธานีมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด 180  แห่ง กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ รู้ถึงพิษภัยและผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ทั้งนี้ อบจ.อุดรธานี ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจาก อปท.ทุกแห่งและส่วนราชการอื่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 14,000 กิโลกรม เพื่อนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

                นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า นับวันขยะอันตรายจะมีมากขึ้น มนุษย์ได้บริโภคและใช้สินค้ารวมทั้งทำให้เกิดของเสียของอันตราย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสลายได้ยาก และจะมีสารเคมีที่มีอันตรายสู่สภาพแวดล้อม และส่งกระทบต่อลูกหลานเราในอนาคต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีทุกคน ให้ช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ในครัวเรือนของตัวเองก่อนทิ้ง เนื่องจากขยะอันตรายเหล่านี้เป็นขยะที่มีสารพิษ โลหะหนัก และสารเคมีอื่นๆที่สามารถทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำและพื้นดิน เกิดมลภาวะและยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here