ข่าวบ้านเฮา

MOUสถานพยาบาลร่วมบริการกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน กับคลินิกทันตกรรมอีก 3 แห่ง ซึ่งปัจจุบันอุดรธานีมีกว่า 70 แห่ง ผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อเดือนเกือบ 2 พันราย

                วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยมีนายกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดธานี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คลินิกทันตกรรมและผู้มีเกียรติร่วมงาน

                นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้จัดทำและดำเนินโครงการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม โดยรับสมัครสถานพยาบาลเพื่อให้บริการกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนมาตั้งแต่ปี 2560 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลกรณีทันตกรรม โดยยึดผู้ประกันตนเป็นศูนย์กลาง จากเดิมผู้ประกันตนเมื่อใช้บริการทันกรรมในสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน จะต้องทำการสำรองจ่าย แต่เมื่อดำเนินการโครงการนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษา ประเภท ขูดหินปูน  อุดฟัน และถอนฟัน กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่ต้องทำการสำรองจ่ายเงิน

                ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี มีสถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 68 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐ 26 แห่ง เอกชน 42 แห่ง เฉลี่ยต่อเดือนมีผู้ใช้บริการผ่านโครงการจำนวนกว่า 1,900 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ของจำนวนผู้ประกันตนผู้ใช้บริการกรณีทันตกรรม ในจังหวัดอุดรธานีทั้งหมด และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีคลินิกทันตกรรม 3 แห่งคือ คลินิกทันตกรรมแฮปปี้ทูธแอนด์กัม คลินิกทันตกรรมแพทย์เมธินทร์ 2 และคลินิกทันตกรรมดีซีเดนทัลโฮม สาขาอุดรธานี 2 (ห้าแยกน้ำพุ) โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกันตนในจังหวัดอุดรธานีได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพฟันที่ดีเพิ่มขึ้น

                นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า แผนพัฒนาจังหวัดได้กำหนดพันธกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน UDON TEAM  เพื่อสนองความต้องการและบริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ซึงภาครัฐต้องมีการเชื่อมโยงให้บริการสาธารณะต่างๆผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในจังหวัด สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพด้านทันตกรรกมได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพ นับเป็นการบริหารจัดการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

                จากนั้น นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ได้เดินทางพบปะพูดคุยกับผู้ประกันตน ที่มาใช้บริการด้านต่างๆพร้อมมอบของที่ระลึก รวมถึงมอบของให้ผู้ทุพพลภาพ ที่ป่วยจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 จังหวัดอุดรธานีมีผู้ทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม 345 ราย กองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จำนวน 35 ราย และกองทุนเงินทดแทน จำนวน 19 ราย รวมทั้งหมด 399 ราย ซึ่งประกันสังคมอุดรมอบสุขห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button