ข่าวบ้านเฮา

102 องค์กรประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ผนึกกำลัง จังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 102 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม” พร้อมเปิดเวทีเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม

                วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ามลฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณรรม/อดีตรมว.วัฒนธรรม เปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี “ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม” โดยมีนายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี นายธิทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของภาคีเครือข่าย “ตลาดนัดคุณธรรม”

                รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ เป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่จะขับเคลื่อนอุดรธานีสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิด แพลตฟอร์มและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย สร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม” ถอดบทเรียนขยายผลให้ครอบคลุมทุกครือข่าย ทุกพื้นที่

                งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี แบ่งรูปแบบเป็นงานด้านวิชาการ มีการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่ โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผอ.ศูนย์คุณธรรม การนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยดร.เอกราช ดีนาง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยผู้แทนภาคี 6 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี และผู้ร่วมประชุม และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี

                จากนั้น นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้นำหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน 102 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สาระสำคัญจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนสมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม มีการสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัด ที่ได้เห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจ ประโยชน์ส่วนรวม” ส่งเสริมการค้นหา ยกย่อง เชิดชู บุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่มีแบบอย่างด้านพฤติกรรมที่ควรคู่แก่การยกย่อง และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button