ข่าวบ้านเฮา

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนอบจ.อุดร

อบจ.อุดรธานี จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี ทั้ง 8 โรงเรียน

                เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายกอบจ.อุดรธานี พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเชียงงาม โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

                นางมณฑรัตน์ สกุลเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ อบจ.อุดรธานีได้สนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ซึ่ง อบจ.อุดรธานี ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี จำนวน 8 โรงเรียน สมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ครบทุกโรงเรียน และเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและถูกต้องแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุพงษ์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และคณะครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรที่ปรึกษาประจำกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอข้อมูล

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button