ข่าวบ้านเฮา

ที่ปรึกษา สอศ.เยี่ยมอาชีวะอุดร ดูการสอน On-Site พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ CVM และ ศูนย์Excellent

                ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ให้เปิด แบบ On-Site และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และศูนย์ความเป็นเลิศ Excellent Center สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยทั้ง 2 สาขา ได้ทำการเชื่อมโยงหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) ได้เทียบเคียงให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ

                จากนั้น ดร.นิติ นาชิต ได้กราบสักการะ “องค์ศรีสุขคเณศ” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนทุกสาขาอาชีพ และยังเป็นพระพิฆเนศองค์แรกที่รวมบารมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีที่เป็นเอกลักษณ์ ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมกับเข้าเยี่ยมชม Beyond Cafe @UDVC แหล่งเรียนรู้เพื่อการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับ บริษัท BEYOND CAFÉ จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ อาทิ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาการโรงแรม สาขาการบัญชี สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาการตลาด โดยสถานประกอบการได้สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับครูผู้สอนรวมถึงให้นักศึกษา ได้ฝึกอาชีพ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

                โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้ข้อมูลว่า วิทยาลัยฯ ได้มีการนำนวัตกรรมและมาตรฐานอาชีพ ทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล มาจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากภาคประกอบการมาร่วมจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงภายในสถานศึกษาหรือโรงงานในโรงเรียน โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง อีกทั้งสถานศึกษามีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม หากได้รับการสนับสนุนอาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจและโรงแรม จะทำให้นักเรียนมีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button