อบจ.อุดรร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

0
27

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.อุดรธานี นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อด. นายปริญญา มั่นพลศรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่บุคลากร อบจ.อด. ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทั้งภายนอกและภายใน

                ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่สีแดง เพราะมีการระบาดของไวรัสโควิด19 เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างใกล้ชิด และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ อบจ.อุดรธานี และประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงกำหนดให้มีการทำความสะอาดสำนักงานขึ้นโดยได้มอบมอบอุปกรณ์การทำความสะอาดให้กับกองต่างๆภายในสำนักงาน เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ถุงมือป้องกันเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ และอื่นๆ เพื่อให้แต่ละกองได้ทำความสะอาดตามหลัก 5 ส. ในสถานที่ทำงานของตนเอง

                นอกจากนี้ กองสาธารณสุข ยังได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบจ.อด. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด19 พร้อมให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่บุคลากร อบจ.อด.ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายในองค์กรอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here