ข่าวบ้านเฮา

ชาวบ้านดีใจรัฐช่วยสร้างถนนสัญจรไปมาสะดวก

สื่อมวลชน อุดรธานี ลงพื้นที่ ติดตามและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำแก้ว–บ้านงอย เขตอำเภอเมืองอุดร งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือความจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกการเดินทางสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร

                วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายฤทธิเดช  โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายอนุชิต  บุญชม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำแก้ว–บ้านงอย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง อุดรธานี ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้  ความเข้าใจให้กับประชาชน  ปีงบประมาณ  2563

                นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการฯดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการการใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน ผ่านรองนายกรัฐมนตรีในเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขต ซึ่งจังหวัดอุดรธานีอยู่ในเขตตรวจราชการที่ 10 ร่วมกับจังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และจังหวัดเลย

                นายดรณ์  สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า ถนนสาย บ้านนาคำแก้ว ถึง บ้านงอย อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เป็นเส้นทางที่ราษฎรใช้ร่วมกันในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตตำบลนาข่าและตำบลใกล้เคียง เดิมมีสภาพเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก การขนย้ายพืชพันธ์ และผลผลิตสินค้าทางการเกษตร เข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี เป็นไปอย่างยากลำบาก ปี 2560 ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นของ รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ล้านบาท ก่อสร้างผิวการจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 1.13 กิโลเมตร ความกว้าง 5 เมตร หนา 15 เซนติเมตร และต่อมาได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2562 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นของ รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 6,444,000 บาท ก่อสร้างผิวการจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมอีก 2.57 กิโลเมตร ความกว้าง 5 เมตร  หนา 15 เซนติเมตร รวมระยะทางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นของ รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ครั้ง เป็นระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร อำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ระหว่างตำบล หมู่บ้าน และใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 250 ครัวเรือน ประมาณ  2,500 คน

                นายเสถียร รอดบุญมา กำนันตำบลนาข่าว กล่าวว่า สภาพปัญหาเมื่อก่อนเป็นดินลูกรัง การสัญจรไปมายากลำบาก บางช่วงลาดต่ำ เมื่อฝนตกหนักก็จะทำให้ถนนขาด ผ่านไม่ได้ก็ต้องรองบประมาณมาช่วย ที่ผ่านมาทางเทศบาล และอบต.ก็เอาดินลูกรังมาลงให้ถึงจะผ่านไปได้ และในช่วงที่ขาด เกษตรกรที่ส่งสินค้าก็จะได้เดินทางอ้อมไปไกล ซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางลัดขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปสู่ตัวเมือง และได้งบมาก่อสร้างถนนก็ทำให้การสัญจรดีขึ้น ชาวบ้านทุกคนก็ดีใจ ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง ก็ขอบคุณหลายๆภาคส่วนที่นำงบประมาณมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย ถ้ามีโอกาสก็อยากจะขออีก เพราะมีอีกหลายที่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button