ข่าวบ้านเฮา

“ห้วยสามพาด” วิกฤตน้ำในรอบ 10 ปี ปภ.ชป.อุดรลงพื้นที่ช่วยเหลือ

                ปภ.ชป.อุดรธานี ลงตรวจสภาพภัยแล้งพื้นที่อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งราษฎร 3 หมู่บ้านที่ใช้น้ำ “หนองมะไฟ” ร่วมกัน น้ำลดอย่างต่อเนื่อง รวบรวมปัญหาและหาแนวทางแก้ไข นายกอบต.เผยถือว่าวิกฤตในรอบ 10 ปี โดยจะผันน้ำมาช่วยและประสานประปาช่วย ปภ.เผยยังไม่ถึงขั้นวิกฤกต เพราะแหล่งน้ำยังมี แต่หากวิกฤตจริง ก็จะประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยต่อไป

                วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และนายอภิชาต ชุมนุมมณี ผอ.ชลประทานจังหวัดอุดรธานี นายสมพร คำขำ นายช่างชลประทานอาวุโส ได้ลงพื้นที่ตรวจ แหล่งน้ำธรรมชาติ “หนองหูลิง” บ้านห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ซึ่งก่อสร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อดูระดับน้ำ ที่จะผันมาช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบภัยแล้ง บ้านสะอาดนามูล หมู่ 10 บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่ 13 และบ้านโนนคำมี หมู่ 2 ซึ่งน้ำที่ “หนองมะไฟ” ที่ใช้ร่วมกัน น้ำแห้งใกล้วิกฤต โดยมีนายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม นางวัฒนา สกลุทองเสรี ปลัดอำเภอ นายประจักษ์ อุดชาชน นายกอบต.ห้วยสามพาด ให้การต้อนรับรายงานสถานการณ์ พร้อมกับพบปะกับตัวแทนประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน

                นายประจักษ์ อุดชาชน นายกอบต.ห้วยสามพาด กล่าวว่า ปีนี้พื้นที่ห้วยสามพาด ถือว่าวิกฤต เรื่องน้ำ ในรอบ 10 ปี ที่ประชาชนได้รับผลกระทบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ สืบเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมา เกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่ห้วยสามพาด มีพายุ “โพดุล” เข้ามาแค่ลูกเดียว และบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำผิวดิน ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำที่จะบริการชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน 450 ครอบครัว 1,600 ชีวิต ในการที่จะใช้น้ำร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                ซึ่งวันนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี มอบหมาย นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ปภ.อุดรธานี นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผอ.ชลประทานจังหวัดอุดรธานี มารับทราบและรวบรวมปัญหาและหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือประชาชนต่อไป ในเบื้องต้นจากการพูดคุยกัน ทางอบต.ห้วยสามพาดเอง จะจัดสรรงบประมาณในการผันน้ำ จากหนองหูลิง ซึ่งมีระยะห่างจากบ่อน้ำแห่งนี้ประมาณ 3 กิโลเมตร ที่มีปริมาณอยู่ประมาณ 2 หมื่นกว่าลูกบาศก์เมตร ในการที่จะมาบริการประชาชนในช่วงหน้าแล้งนี้ ก็คงจะใช้ได้ประมาณ 1 เดือน จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล หรือว่าขนน้ำมาบริการประชาชนต่อไป

                นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ปภ.อุดรธานี  กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ฝนตกครั้งสุดท้ายปลายสิงหาคมปีที่แล้ว ทำให้แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ค่อนข้างจะมีน้อย แนวทางการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนในหลายๆพื้นที่ ผวจ.มอบหมายให้ปภ.จังหวัดและชลประทานจังหวัด ลงพื้นที่ดูสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอโนนสะอาด อำเภอสร้างคอม ในระยะเร่งด่วนนี้ก็จะหาน้ำอุปโภคบริโภคมาเติมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาค หรือว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเรามีเครื่องสูบน้ำส่งระยะไกล สามารถที่จะผันน้ำมาได้ ส่วนระยะกลางก็คงจะมีการขุดลอกเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงปลายปีหรือในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง ส่วนระยะยาวจะต้องมาศึกษาก่อนว่า เราจะทำอย่างไรที่จะให้พื้นที่มีปริมาณใช้น้ำเท่าไหร่ มีแหล่งน้ำเท่าไหร่ ทุกพื้นที่จะคิดอย่างนี้ เพราะไม่เช่นนั้นถึงช่วงฤดูแล้งมา น้ำจะไม่เพียงพอ ถ้าหากไม่เพียงพอ การที่เราจะไปหาน้ำแหล่งอื่นก็ค่อนข้างที่จะลำบาก เพราะฉะนั้นเราจึงจะทำอย่างไรให้มีแหล่งน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

                นายธีระภัทร์ฯ กล่าวอีกว่า จริงๆพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี ณ เวลานี้ ยังไม่ถึงขั้นประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพราะแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของเรายังมี อย่างเช่นหนองหูลิงก็ยังมี แต่ถ้าหากวิกฤตจริงก็จะมีการประปาส่วนภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้อีกระยะหนึ่ง ถ้าหากเข้าขั้นวิกฤตจริงๆก็จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย คือภัยแล้งก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยต่อไป

                นายอภิชาต ชุมนุมมณี  ผอ.ชลประทานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ทางชลประทานอุดรธานี ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ทางกระทรวงทางกรมก็ได้มอบหมายให้ประสานกับทุกพื้นที่ แม้จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ในเขตชลประทานก็ตาม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และจุดที่แก้ไขในครั้งนี้ก็มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา คิดว่าช่วงฤดูแล้งปีนี้จะผ่านพ้นไปได้

                ส่วน นางวัฒนา สกุลทองเสรี ปลัดอำเภอประจักษ์ศิลปาคม กล่าวว่า ทางอำเภอรับเรื่องแก้ไขปัญหาระยะกลางคือ ในการที่จะผลักดันเสนองบจากจังหวัดและส่วนกลางมาขยายพื้นที่เก็บกักน้ำในโอกาสต่อไป และสนับสนุนกิจกรรมดำเนินการและดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับทางท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง                 ขณะที่ นายณรงค์ พรมเลิศ ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ช่วงนี้ถือว่าเดือดร้อนจริงๆ น้ำจะใช้ขาดแคลนแลสกปรกด้วย ขอบคุณนายกอบต.ห้วยสามพาด ที่เป็นตัวกลางประสานมาพบกับหน่วยงานทั้งปภ.และชลประทาน และเห็นว่าจะรีบดำเนินการ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า