ข่าวบ้านเฮา

ผู้ปกครองชื่นชมยินดีบุตรหลานจบโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

นายกอบจ.อุดรธานี มอบประกาศนียบัตรและแนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 1 ใน 8 โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี  พร้อมให้โอวาท “การศึกษาคือชีวิต”

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง  แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 200 กว่าคนให้การต้อนรับ

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ใจความสำคัญตอนหนึ่ง ว่า “วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เป็นวันเกียรติยศของลูกๆ ซึ่งในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมา มีคำพูดหนึ่งที่เราจะได้ยินเสมอ นั่นคือคำว่า น้ำคือชีวิต หากไม่กินก็อยู่ไม่ได้ และเราก็ยังใช้คำนี้เรื่อยมา เพราะยังจำเป็น ยังใช้ได้  และในตอนนี้ วันนี้ จะขอเพิ่มอีกคำว่า การศึกษาคือชีวิต เราต้องยอมรับว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต ช่วยให้อยู่รอดในสังคมได้ การศึกษาทำให้เรามีประเพณี วัฒนธรรมที่ดี ลูกๆ หลานๆ เรามีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาดี เป็นกุลสตรี เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนไทยทั้งประเทศ

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนในสังกัด ฯ ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ภายใต้นโยบายในการพัฒนาอย่างชัดเจน ทางอบจ.อุดรธานีสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ประกอบกับความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนที่ทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงทำให้วันนี้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีทั้ง 8 โรงเรียน มีความพร้อมทั้งทางด้านอาคาร สถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ห้อง STEM ห้องDigital ห้องติวเข้ม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ ซึ่งทัดเทียมกับโรงเรียนระดับจังหวัด และโรงเรียนมาตรฐานสากล และผลผลิตด้านนักเรียนก็เป็นที่น่าพอใจ เรามีนักกีฬาแชมป์โลกตะกร้อลอดห่วง นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติแชมป์ด้านดนตรี มีวงโยธวาทิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จำนวน 200 คน มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระตับอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก มีรางวัลชนะเลิศกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ การันตีได้ว่าผู้บริหาร และคณะทำงาน อบจ.อุดรธานี มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงานอย่างโปร่งใสและมีคุณภาพ เพื่อประชาชนและลูกหลานชาวอุดรธานี โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนในอารยะประเทศให้ได้

นายวิเชียรฯ นายกอบจ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า ขออวยพรให้ลูกๆนักเรียนทุกคน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จงประสบโชคดี ก้าวหน้า ทั้งในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพยิ่งๆ ขึ้นไป มีโอกาสเรียนในระดับชั้นสูงๆ และได้ทำงานเงินเดือนดีๆ มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศสืบไป ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้ปกครองท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ทุกท่านที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button