ข่าวบ้านเฮา

กตป.ระดมความคิดเห็นการดำเนินงานของ กสทช.ในการเอาเปรียบผู้บริโภค

                กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการของ กสทช. ที่เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

                ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยมีคณะที่ปรึกษา ผู้แทนสำนักงานกสทช. นายธนกร วีรชาติยานุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.อุดรธานี หัวหน้าโครงการ/ทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

                ดร.พันธ์ศักดิ์  จันทร์ปัญญา กล่าวว่า จากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 72 ได้กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ซึ่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. โดยลำดับความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ และเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เกิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีฉกฉวยประโยชน์จากประชาชน โดยกระทำการเอารัดเอาเปรียบ หลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ฉ้อโกงเกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือแม้แต่ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารเองกระทำการที่เป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค

                ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลกระทบที่มีต่อการดำเนินการของ กสทช. ที่เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ กล่าวในตอนท้ายว่า จากการนำเสนอของทุกกลุ่ม การเอาเปรียบผู้บริโภคจะเป็นในเรื่องของการออนไลน์แทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้า ภาพไม่ตกปกบ้าง จำนวนไม่ตรงบ้าง หรือคุณสมบัติของสินค้าไม่ตรงบ้าง หนักถึงขนาดไม่ส่งสินค้ามาให้เลยก็มี  อีกเรื่องก็คือการดำเนินงานหรือขั้นตอนของ กสทช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องทางการเข้าถึง ความหลากหลายของช่องทาง หรือกลไกในการปฏิบัติงานเพื่อรับข้อร้องเรียน เมื่อผู้บริโภคเข้าไปแล้ว มีการดำเนินการช้า เร็ว หรือไม่ได้รับการตอบสนองสะท้อนกลับ เป็นต้น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button