ข่าวบ้านเฮา

หอการค้าอุดรฯเลือกกรรมการชุดใหม่

                หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 19

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 19 มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้า นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนท์ เหรัญญิกหอการค้า ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานในปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 19 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ร่วมการประชุมและควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามข้อบังคับของหอการค้าฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดทั้งการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจร่วมกับเพื่อนสมาชิก รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน การประชุมในครั้งนี้ยังมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งกรรมการหอการค้า สมัยที่ 19 แทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระการบริหารงานลง ในครั้งนี้มีสมาชิกสามัญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 41 คน ซึ่งผลการเลือกตั้งมีผู้ได้รับเลือกจำนวน 39 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหอการค้า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของหอการค้าฯ

สำหรับรายชื่อที่ได้รับเลือก ประกอบด้วย 1.นายวีระพงษ์ ไชยเอีย 2.นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ 3.นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย 4.นายสรายุทธ์ คงประสานกาล 5.นายขวัญชัย อรุณยะเดช 6.นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล 7.นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ 8.นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล 9.นายจตุรงค์ ธนะปุระ 10.นายภานุพงษ์ โล่ห์สีทอง 11.นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ 12.นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ 13.นายสุวัฒน์ วิไลงาม 14.นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล 15.นายสัญญพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ 16.นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล 17.นายพีระภัทร์ เลิศโกเมนกุล 18.นางศมน ชคัตธาดากุล 19.นายทนงศักดิ์ โตวัน 20.นายโสภณ  พนาสวัสดิ์วงศ์ 21.นายปีติ ธรณนิธิกุล 22.นางอรัญญา อุดมลาภ 23.นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล 24.นายเปรม ภักดีประยูรวงศ์ 25.นายกิติภูมิ ทีฆธนานนท์ 26.นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต 27.มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ 28.นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง 29.นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ 30.นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 31.นางไอลดา สุขบัญชา 32.นายสรโชติ ตั้งโชติสกุล 33.นายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล 34.ว่าที่ ร.ท.อิสเรศณุชิตภั จันทร์ศรี 35.นางกนกธร ธนาธันย์บดี 36.นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร 37.นายวรพงศ์ สว่างสุข 38.นายณาศิส ช้างสิงห์ และ 39.นางสาวณัฐนรี โชคสวัสดิ์

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการเวทีเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ปัจจุบัน” วิทยากรโดย นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ดำเนินรายการโดย นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 ครอบคลุมทุกหัวข้อ เช่น สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยและในจังหวัดอุดรธานี การดูแลรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจอย่างไรภายใต้สถานการณ์โรคระบาด และวัคซีนสำหรับชาวอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button