ข่าวเด่น-ดัง

พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มรภ.อุดรธานี

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2559-2560

                วันที่ 19 ตุลาคม 2563  เวลา 16.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2559-2560  โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

                จากนั้น พระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ราย ได้แก่ นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล  และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมจำนวน 2,011 ราย

                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการพันธกิจจัดการเรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่น และการวิจัย มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการการเรียนรู้สภาพและปัญหาของชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการพัฒนา อาทิ โครงการหมู่บ้านคู่พัฒนาใน 4 จังหวัด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button