? มอบรางวัลหมอดินอาสาและเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด

0
73

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี มอบโล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัด และประกาศเกียรติคุณรางวัลการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
นายสุทธิดล วง์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดให้มีการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น และเกษตรกรดีเด่น เฉพาะสาขา คือ สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร และเพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นกำลังใจหมอดินอาสาดีเด่น เกษตรกรดีเด่น ที่มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศตนต่อราชการด้วยดีมาตลอด และในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้มอบโล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย คือ นายครรชิต สุขสบาย หมอดินอาสาประจำตำบลเชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี นายเผด็จ รักสุทธี หมอดินอาสาประจำตำบลนิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี และนายสมภาร ละชินลา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน บ้านนาทราย หมู่ 7 ตำบลนาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 
นอกจากนี้ยังมีรางวัลประกวดผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทเกษตรกร จำนวน 2 รายคือ นางนุชนารถ แก้วสว่าง เกษตรกรบ้านโนนทอง ตำบลเชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นายพีระพน ป้องนู เกษตรกรตำบลนาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี รางวัลประกวดผลงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย คือ นางบานเย็น ทองสุมาตร เกษตรกรตำบลตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นางรุ่งนภา เครือเนตร เกษตรกรตำบลแชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
.
? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
.
#สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี#หมากแข้ง#ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here