อุดรฯเตรียมความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี 2026

0
64

สรุปผลการประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี 2026
29 กรกฎาคม 2562
ณห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอาคาร 2 ชั้น 4

1) กำหนดชื่อ Harmony of Life : Water & Green
ชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ

2) Logo เลือกแบบ 2 แต่ทั้งนี้ ให้ปรับขนาดลายไหบ้านเชียง ให้ลดความลายตาลงครับ รวมทั้งให้เพิ่มเติม Concept
– ดอกบัวแดง สื่อถึง ทะเลบัวแดง ที่ได้รับการประกาศโดย CNN ให้เป็นทะเลสาบแปลก อันดับ 2 ของโลก เมื่อปี 2557 เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยกลีบดอกของบัวแดงจะมีสีชมพูสดใส นอกจากนี้ดอกบัวแดง ยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ และพืชพรรณ เนื่องจากดอกบัวชนิดนี้จะสามารถขึ้นได้ ก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำนั้นๆเท่านั้น
– ลายไหบ้านเชียงในดอกบัวแดง หมายถึง การที่จังหวัดอุดรธานีเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคหินใหม่เรื่อยมา ตั้งแต่ 5,000-7,000 ปีก่อน โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อปี 2535 โดยพบหลักฐานเกี่ยวกับอารยธรรมและวิวัฒนาการด้านด้านการเกษตร ฉะนั้น ลวดลายไหบ้านเชียงในดอกบัวแดง จึงหมายถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่พึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของ สายน้ำและพืชพรรณอย่างแยกกันไม่ออก
– ดอกบัวแดง ขนาดเล็กกลางใหญ่ จำนวน 3 ดอก หมายถึง ชีวิตของผู้คน ตั้งแต่เด็ก วัยหนุ่มสาว จนถึงผู้ใหญ่ ล้วนพึ่งพิงอยู่กับ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นทุกคนควรให้ความสำคัญ กับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) ระยะเวลาการจัดงานที่ประชุมเห็นควรกำหนด 134 วัน ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนเป็นต้น เนื่องจากในปี 2569 จังหวัดอุดรธานี จะครบรอบ 134 ปี ครับ อีกทั้งเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่ง ดอกบัวแดง กำลัง ดอกดอก บานสะพรั่ง ตลอด 4 เดือน

4) เรื่องกิจกรรม
1) เห็นชอบ กิจกรรมที่ 1-5
2) แทรกกิจกรรมที่ 6 ชื่อกิจกรรม การแสดงและจำหน่ายพันธุ์พืชต่างๆ
3) แทรกกิจกรรมที่ 7 ชื่อกิจกรรมการสาธิตและแข่งขันกีฬาทางน้ำ
4) ส่วนกิจกรรมที่ 6 ให้แก้เป็นข้อ 8 โดยขอเพิ่มเติมกิจกรรมอีกได้แก่ กิจกรรมคริสต์มาส กิจกรรมวันดินโลก กิจกรรมเคาต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันเกษตรแห่งชาติ/วันพรุ่งน้ำโลก กิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี กิจกรรมตรุษจีน-ตรุษเวียต ฯลฯ

5) เรื่องที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี มีจำนวน 5 เรื่องดังนี้
5.1) ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท แยกเป็น
5.1.1) งบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงงาน ทั้งทางบก ทางราง รวมถึงทางอากาศ
5.1.2) งบประมาณด้านการพัฒนาและเตรียมพื้นที่หนองแด
5.1.3) งบประมาณในการจัดงาน
5.2 การขอความเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีมีมติเร่งรัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต ให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ “หนองแด” เพื่อเป็นสถานที่การจัดงาน
5.3) การขอความเห็นชอบให้มีการจัดตั้งองค์กรรูปแบบพิเศษ รับผิดชอบ การเตรียมการและบริหารโครงการทั้งก่อนระหว่างและหลังการจัดงาน
5.4) การขอความเห็นชอบให้มีการ ดำเนินการในรูปแบบ PPP โดยให้ เอกชนที่เป็นมืออาชีพเข้ามารับผิดชอบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน
5.5) การขอความเห็นชอบให้มีการ ยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีพื้นที่ ติดกับสถานที่จัดงาน ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเร่งรัดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้กับภาคการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรและพืชสวนในภาคอีสาน รวมถึงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดงานในอนาคต

6) ข้อเสนอการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้
6.1) สร้างการมีส่วนร่วม ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและในจังหวัดใกล้เคียงทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงาน ตั้งแต่การสร้างความตื่นตัว ความตระหนักรู้ การอนุรักษ์พืชพันธุ์ การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อนำพืชพรรณ ต่างๆ มาสู่การใช้ประโยชน์ และการสร้างมูลค่าและตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยใช้การปรับปรุงและการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. โครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย Udon Smart Kids โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Gen) การส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จำนวน 62 โครงการ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการจังหวัดสะอาด ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม
6.2) ใช้โครงการการจัดงานพืชสวนโลก แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน (One Plan) ตลอดจน กฎบัตรของคณะกรรมการบทบาทจังหวัดอุดรธานี มาเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่หน่วยงานองค์กรทุกองค์กรและทุกภาคส่วนในทุกระดับ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ

#มหกรรมพืชสวนโลกปี2026 #หมากแข้ง #ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here