ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรธานี ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ห้องประชุมชั้น 4)

โดยการศึกษาดูงานโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พญ.อรอนงค์ ภูกิ่งเงิน แพทย์แผนไทยประยุกต์ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มาบรรยายในหลักสูตรสมุนไพรกัญชาในการรักษาโรค ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐาน แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดลำปาง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button