อุดรตั้งเป้าปี2565ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

0
258

อุดรธานีรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ตั้งเป้าปี 2565 อุดรธานีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนทั้งสัตว์


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชนเก่าน้อย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวร่วมกิจกรรม


นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในปี 2562 ประเทศไทยกำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์แบบฝูง


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการ kick off การรณรงค์ของจังหวัดอุดรธานี สร้างจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนด และควบคุมประชากรสุนัข แมว ให้มีจำนวนที่เหมาะสม ทำให้องค์การปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข แมว เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เลี้ยง บูรณาการการทำงานเป็นทีม ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองบัว โดยตั้งเป้า ปี 2565 อุดรธานีจะต้องปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์


กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การอบรมและให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว และประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวรวม 61 ตัว ประกอบด้วยสุนัขเพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 15 ตัว แมวเพศเมีย 14 ตัว เพศผู้ 10 ตัว พร้อมกันนี้ยังได้จัดอาสาสมัครปศุสัตว์เดินเท้าเข้าไปบริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวในชุมชนด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here