ข่าวบ้านเฮา

รณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า

นายศิริวัฒน์ ศรีสาผา หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูฝอยลม สบอ.10(อุดรธานี)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม และสวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี ดำเนินกิจกรรมชิงเก็บ ลดเผา ตามนโยบาย รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ สวนสักหน้าค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพร (ยพพ.) โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ทำการชิงเก็บได้ 0.5 ตัน

                สาเหตุของไฟป่า ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงใช้ประโยชน์ จากไฟในการประกอบอาชีพ เช่น การล่าสัตว์ การเก็บหาของป่า การเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อยลอย การกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้เกิดหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยหมอกควันที่ลอยอยู่มีฝุ่นละอองและควันพิษ ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง เหนื่อยง่าย หมอกควันจากไฟป่ายังทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรทางอากาศ ทั้งยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้งตามมา นอกจากนี้ไฟป่ายังก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก “Greenhouse Effect” ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

           ในขณะที่เกิดไฟป่า การเผาไหม้ก่อให้เกิดก๊าซชนิดต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งเมื่อรวมกับก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม ซึ่งสะสมก่อตัวเป็นชั้นหนาในบรรยากาศของโลก ทำให้ความร้อนที่แผ่จากผิวโลกกระจายกลับคืนสู่บรรยากาศไม่ได้ ปริมาณความร้อนที่สะสมอยู่บนโลกก็จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ตรวจพบการเผาป่ามากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบประชาชนอย่างมาก

                คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” และได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันปลอดควันพิษจากไฟป่า เช่น การจัดนิทรรศการ เดินรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกร งดจุดไฟเผาป่า การรณรงค์ และส่งเสริมให้เกษตรกร นำกิ่งไม้ ใบไม้ในพื้นที่ป่า หรือวัชพืช มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้บำรุงพืชผล หรือฝังกลบแทนการเผาทำลาย เป็นการลดเชื้อเพลิง การทำแนวกันไฟ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button