ข่าวบ้านเฮา

สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

                นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                นายธีทัต  พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ      “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บอกเล่าเรื่องราวการทำความดีด้านต่างๆ ที่สามารถทำได้ทันที เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม     อันดีงามของคนในชุมชนและสังคม และเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีเป็นต้นแบบในสังคม ผลการประกวดมีดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ชื่อผลงาน ยังไม่ทำ “อย่าพึ่งเดี๋ยว” https://www.youtube.com/watch?v=v1n5SUQmYkI ทีมโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จากโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สมาชิกทีม ประกอบด้วย นางสาวอังคณา  คงใสยา นางสาวสุวิมล  จำปาทอง และนางสาวเกษร  จันทรสอน

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ชื่อผลงาน “เป็นห่วงนะ” https://www.youtube.com/watch?v=ey9T8nM8g1Q ทีมแก๊งไตปลา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สมาชิกทีมประกอบด้วย นายธนธรณ์  ประทุมโยนา นายนราวิชญ์  อุดมครบ และนายภูวนาถ  ชนะชัย

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ชื่อผลงาน “ทำดี ง่ายนิดเดียว” https://www.youtube.com/watch?v=8SU4pkaL3Lg ทีมโรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สมาชิกทีมประกอบด้วย นางจารุวรรณ์  ชูศรีวาสน์ นางสาวกุสุมา  บาบุญ และนางจุฑามาศ  โสมชัย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button