อุดรธานีสร้าง 10 ฝายชะลอน้ำ

0
355

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มีนาคม ที่วนอุทยานนำตกคอยนาง หมู่ 3 บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายทวี ขิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างฝายประชารัฐ 125 ปี 125 ฝายจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแสงเข้าร่วมกิจกรรม

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งมาครบ 125 ปี ในปี พ.ศ2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการสร้างฝายประชารัฐ 125 ปี 125 ฝาย เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่จังหวัดอุดรธานี มีอายุครบ 125 ปี ในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้กำหนดหนดเป้าหมายสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน จำนวน 66 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 53 แห่ง ในครั้งนี้จะดำเนินการก่อสร้างอีก 10 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อกั้นน้ำชะลอความเร็วในช่วงฤดูฝน และเก็บกักตะกอนไว้ให้เกิดความชุ่มชืนแก่แผ่นดิน เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน

นายทวี ขิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง กล่าวว่า ฝายกั้นน้ำเป็นแนวพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับทษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงความสำคัญของความอยู่รอดของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความอยู่รอดของป่าไม้ นั้นคือน้ำ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริฯ เกี่ยวกับฝาย อันเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดี และทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำ

และมีพระราชเสาวณีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า” นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเกล้า ทั้ง 2 พระองค์ได้พระราชทานแนวทางไว้ขอขอบคุณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแสง ที่เสียสละ มีความตั้งใจที่จะสร้างความดี ร่วมสามัคคีในการก่อสร้างฝายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here