ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน

0
131

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียน โดยมีนายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมงาน


นายสุทัศน์ สมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 393 คน มีบุคลากร ครูและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 32 คน การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบ และเพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า นักเรียนในสังกัดมีอยู่ประมาณ 9 พันกว่าคน ทุกคนเปรียบเสมือนลูกหลาน ที่ตนเองและคณะครูอาจารย์ต้องดูแล ยืนยันครูของเรามีคุณภาพพร้อม การจัดการเรียนการสอนให้มีเด็กมีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับสติของนักเรียนเอง ครูต้องตั้งใจสั่งสอน และผู้ปกครองด้วย สถานที่พร้อมที่นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งร่างกาย จิตใจ วิชาการ และเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ต้องตรงต่อเวลา และการประชุมผู้ปกครองก็จะเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างอยู่ที่บ้านกับโรงเรียน ที่จะกำกับควบคุมดูแลได้ และโรงเรียนเทศบาล 4 แห่งนี้ ตั้งอยู่ชุมชนที่ดีมีบ้าน วัด โรงเรียน ช่วยกันดูแล ขัดเกลา ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here