ข่าวบ้านเฮา

อุดรรณรงค์สร้างจิตสำนึกทุกภาคส่วนตระหนักถึงอันตรายของไฟป่า

                ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน งดเว้นจุดไฟเผาป่า หรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ อันจะส่งผลต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และสุขภาพอนามัยของประชาชน

                วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายทวี ชิณวงศ์ นายอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563 โดยมีนายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10 (อุดรธานี) นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารอปท. กลุ่มพลังมวลชน คณะครู อาจารย์โรงเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

                นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10 (อุดรธานี) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป้า” และให้ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รณรงค์หยุดการเผาป่าเพื่อลดหมอกควันพิษ ในอากาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าและหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ  จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในท้องที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดไฟป่า ตระหนักถึงอันตรายของไฟป่า เกิดจิตสำนึกในการป้องกันไฟป่า และสนับสนุนการดับไฟป่า  หรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ อันจะส่งผลดีต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติและสุขภาพอนามัยของประชาชน กิจกรรมที่ดำเนินงาน ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันการประกวดวาดภาพ, กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ, กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาบนเวที, กิจกรรมการประกวดร้องเพลงของเด็กนักเรียนและเยาวชน, กิจกรรมแข่งขันการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟปา, การสาธิตการใช้รถดับไฟป่าของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี นิทรรศการด้านไฟป่า  ปล่อยขบวนรถหน่วยประชาสัมพันธ์ไฟป่าเคลื่อนที่

                นายวันชัยฯ กล่าวว่า ได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการดับไฟป่า ร่วมกับทางอำเภอและจังหวัด รณรงค์ลดการเผาป่า ทั้งภาคของเกษตรและภาคของป่าไม้  โดยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ยังไม่รุนแรงมาก สามารถควบคุมได้ แต่เราก็อาจจะให้เกิดไฟป่าน้อยที่สุด เพื่อลดหมอกควัน ที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 205 ซึ่งเครื่องไม้เครื่องเราพร้อมในการปฏิบัติงาน และทุกภาคส่วนก็ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง สาเหตุของการเกิดไฟป่า 100 เปอร์เซ็นต์เกิดจากคน ประมาทเลิ่นเล่อส่วนหนึ่ง อาจมีล่าสัตว์บ้าง ณ ปัจจุบันไฟป่าในพื้นที่เกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้ว ใน 6 จังหวัด แต่เราก็สามารถเข้าควบคุมดูแลได้

                นายทวี ชิณวงศ์ นายอำเภอหนองแสง กล่าวว่า ภูฝอยลม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีหน่วยงานใกล้เคียงได้แก่ สถานีควบคุมไฟป่าภูฝอยลม และสวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณวนอุทยานน้ำตกคอยนาง ซึ่งเป็นป่าผืนใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี ทางอำเภอเองก็จะสนับสนุนให้ความร่วมมือป้องกันการเผาป่าทุกด้านที่ร้องขอ ที่จะก่อให้เกิดหมอกควันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ยังทำลายป่าไม้สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ หากเกิดไฟป่านอกจากจนท.ป่าไม้แล้ว ก็จะมีเครือข่ายประชาชนจาก 14 หมู่บ้าน สนับสนุน เรื่องการควบคุมไฟป่าเป็นเรื่องสำคัญ จังหวัดได้กำชับให้ลดการเผาทุกชนิด ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่มีอาชีพทำไร่อ้อย ทำให้มีการจุดเผาเพื่อเตรียมพื้นที่และเผาไร่เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟป้าและก่อหมอก จึงต้องรณรงค์ดูแลพื้นที่เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button