ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติแหล่งก๊าซธรรมชาติ “ภูฮ่อม”

0
29

              นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี ร่วมเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ก่อนเริ่มการผลิต ขุดเจาะ ณ ฐานผลิต บีและดี ของโครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม

เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ได้แก่ คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน ของเสียอันตรายและไม่อันตราย และรับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here