ข่าวบ้านเฮา

ชื่นชมยินดีผู้สำเร็จการศึกษาช่างกลอุดรปีการศึกษา 2563

                โรงเรียนช่างกลอุดรธานี ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

                วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนช่างกลอุดรธานี อาจารย์บุญชอบ คณิตารงค์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนช่างกลอุดรธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พล.อ.อ.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี

                นายสุรสิษฐ์ นาคคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างกลอุดรธานี กล่าวว่า โรงเรียนช่างกลอุดรธานี ได้เปิดทำการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 โดยอาจารย์บุญชอบ คณิตารงค์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้จัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2563 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)รุ่นที่ 39 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 157 คน สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ จำนวน 201 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รุ่นที่ 37 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 241 คน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ จำนวน 279  คน รวมผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 878 คน

                อาจารย์บุญชอบ คณิตารงค์ กล่าวว่า จะเห็นว่านักเรียนช่างกลอุดรนั้นมีเยอะ ทำไมถึงอยากเรียนที่นี่ ก็เพราะโรงเรียนสอนวิชาทำมาหากินให้ ดีใจแทนผู้ปกครองที่เห็นลูกหลานสำเร็จ และเห็นผู้ปกครองมามากสถานที่คับแคบก็ขออภัยด้วย ปีนี้ได้เขียนสารให้นักเรียนฉลาดพูด คนเราต้องคิดก่อนพูด ฉลาดในการที่จะพูด รู้จักพูด พูดอะไรก็ได้ให้มันได้เงิน และฉลาดคิด คิดให้เป็น ทำยังไงจะเอาตัวให้รอด ขอให้ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในทางที่ชอบ ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสุจริตธรรมและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิแห่งประกาศนียบัตรโดยเคร่งครัด เคารพนับถือคณาจารย์ รักษาไว้ซึ่งเกียรติและชื่อเสียงของโรงเรียนช่างกลอุดรธานีสืบไป

                สำหรับบรรยากาศ มีบรรดาผู้ปกครอง ญาติ มิตรและเพื่อนๆมาคอยแสดงความยินดี มอบดอกไม้และพวงมาลัยเงินเป็นของรางวัลที่สำเร็จการศึกษา พร้อมกับก้มกราบเท้าผู้มีพระคุณที่มีวันนี้ วันแห่งความสำเร็จ และขอพรในสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button