ข่าวบ้านเฮา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานีปฏิบัติงานเชิงรุก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และขอแก้ไข ระเบียบ ยกเลิกข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมสะดวกถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน และเห็นปัญหาหลายอย่าง ทำงานเชิงรุกกับการบริหารยุคใหม่

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่สโมสรลูกเสือจังหวัดอุดรธานี นายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี โดยมีรองนายก เลขา นายทะเบียน เหรัญญิก และกรรมการ ร่วมครบองค์ประชุม ร่วมถึงสมาชิกร่วมฟัง จำนวน 167 คน และที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมประชุม

                นายวาสน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อขอมติรับรองจากสมาชิก เนื่องด้วยตำแหน่งนายทะเบียนของสมาคมว่างลง ได้ลาออกด้วยธุรกิจส่วนตัวและปัญหาด้านสุขภาพ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายวีระพงษ์ กิตติปัญญาศิริ เป็นนายทะเบียนสมาคม นอกจากนี้ยังขอแก้ไขข้อบังคับในเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก การขอยกเลิกและแก้ไขระเบียบสมาชิก ว่าด้วยเรื่องการใช้จ่ายเงินค่าจ้างพนักงานชั่วคราว การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมสะดวก ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกมากที่สุด และให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี 2545 ซึ่งทุกมติผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม

                นายวาสน์ฯ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้สมาคมฯได้เปิดรับสมาชิกใหม่สู้ภัยโควิด-19 สำหรับผู้มีอายุ 80 ปี  รับจำนวนจำกัดเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2563 นี้เท่านั้น และสมาชิกเก่าสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ครบ 3 หมวดได้ และสมาชิกใหม่ก็สมัครทั้ง 3 หมวดทีเดียวเลยก็ได้เช่นกัน ผู้สมัครใหม่จะได้รับการคุ้มครองภายใน 90 วัน เมื่อได้รับการอนุมัติจากสมาคมฯแล้ว หลักฐานการสมัคร 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้านของคนสมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบรับรองแพทย์

                ขณะเดียวกัน ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อทักท้วง ท้วงติง  ซึ่งทางสมาคมฯก็ไม่ได้ละเลยจะนำไปพิจารณาหาทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก ข้อเสนอแนะต่างๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับสมาคมฯ เราปฏิบัติงานเชิงรุก ยุคปฏิรูป “ถ้าเราสะอาด เราจะสง่า”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button